ࡱ> WYV[ R;bjbj 2Jpa!\pa!\ %SSSSSggg8#$g%xGG"iiii%k%k%k%k%k%k%$n($+x%!S%SSii4% SiSii% i% i`Q U%%0% + / +L.$S %%% /I : _lς0We|ߘzNNf~R,{Nz ;`R,{Nag _lς|lFUTNf^:WN N{y_lς^:W bb0We|ߘzNNfv~~NR0:NOzNNf;mRz)RۏL yr6R[dkNf~R0,{Nag 0We|ߘzNNf;mRǑSs:W5uP[zNTQ N5uP[zNvNfe_ TeۏL S_glQJT-NfnxYXbebVSeǑ-N:WepNVSSe[ N N T \O:NT T~{NvwQSO`Q0N'0Wp:NVSeYXbX[|USMO[EX[P^p SNfnUS VSewQSO#|ߘQ^0FURYtI{]\O v^bbv^#N0SRzNNfvpNe:N Ta 0_lς0We|ߘzNNf~R 0hQ萅Q[ ?abTSRvVQwQ g|ߘ~%DNbkef ɉ~b:WQy^ gN]\ONXTvc[0Nf'YSQybk8Tp0Sb5u݋T'YXUT0,{ASmQag Nf;mR_{ cgq_lς^:Wnx[vNfe_0Nf z^ۏL0,{ASNag ybkv`a2NNfNhYeB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ,KHOJPJQJ\aJ,o(ph3h>hB*CJ,KHOJPJQJ\aJ,o(ph3h>h7ZB*CJ,KHOJPJQJ\aJ,o(ph3h>htWB*CJ,KHOJPJQJ\aJ,o(ph3h>htWB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph.n X@B\~B~$dh1$H$a$gdm$a$gdmgd7gddgdz$a$gdzbfj  8 P ˱˱{bIb0b0h>h\ss0JB*CJ OJPJQJaJ o(ph0h>h#0JB*CJ OJPJQJaJ o(ph0h>hDO0JB*CJ OJPJQJaJ o(ph3h>hOB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h#B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(phP l z b f l n t ˱˗}c}J..6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0h>hzB*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h#B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h{gB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h+MB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph $ Z ˱{aG-3h>hdB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h{gB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h5&B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph &>TVX^Ȭx\x\xBx(\x3h>h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hdB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>h(s5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>h5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph$(x@B\˱˗}c}I/3h>hz5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>hv)B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hYeB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hv)B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h,,B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph\blnr|~>@BJ~ʰ|bH3h>hm5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>hz5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>hZ7B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h-B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hLB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6Ddfjxʰ|bF*6h>h5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>h-5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h{gB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hH6B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hmB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h,,B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>h,,5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph DLʰ|bK4,h>hdB*CJ OJPJQJaJ o(ph,h>hB*CJ OJPJQJaJ o(ph3h>hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hm5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>hz5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>hmB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(phD~J00001J1~113"566Z7777|89$a$gd6Z$a$gdm$a$gdzgdz.8:PRзsY?Y?Y#Y6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h ~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph#h>hCJ OJPJQJaJ o(0h>hp~B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0h>h6~B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0h>hp~B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0h>h0JB*CJ OJPJQJaJ o(ph,h>hB*CJ OJPJQJaJ o(phHLdhvz~0J0T00000дИ||bд`ддF3h>h`B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(phU3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>h05B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph*h>hzCJ KHOJPJQJ\aJ o(NzNbNpeϑ]0RNOёpeϑv NSQǏNOёpeϑSRzN0,{NAS Nag zpNNN~^N N_dV0zpNN(WeN^NT (WMRNNMOv^NꁨR1YHe0,{NASVag T T|~nx[bNKNewuHe0Q~{ 00We|ߘzNNfT T 00,{mQz NrRT~{,{NASNag pNVSSe^%NmN0RVSes:W6ev^vň0,g!kzNNfv|ߘ(ϑ NlQJT-N(ϑ[el:NQ0S'peϑNT T:NOncYS'peϑ\NT Tpeϑ NN^[ gpeϑS' NrReNVSeϑahV:NWQ0NrR~_geVSe9hncV[ gsQ?eV{ĉ[_wQXk0NrRgQpNeY g_ (Wĉ[vT T0RgeT1*N]\OeQ_{T_lς^:WfNbcQ0YpNe*gcQ_ (Wĉ[vT T0Rge3*N]\OeT_lς^:WN*g6e0R 06enxUS 0 Ɖ:NT TNrR[k _lς^:WNVSe~n'>k0,{ NASag pNVSSeQsFUR~~ 1uSeOSFU㉳Q0OSFUNb_{(WT T0RgeMReQfNb3u_lς^:W0~OSFUb㉾bNav ~{OSFU OSfN0NbNav SǏ-NVVE~Nm8fNYXTO|ߘLNNN-N_N㉳Q0,{ NASNag _lς^:W cT TbN;`ёvkOS_glQJT-Nĉ[vkO R+RTpNVSSe6eSNfKb~90NfKb~9NpNeNvNfOё-Ncbd YO>k؏0,{ NASNag pNeNvOёOё4~pe(WS_glQJT-Nlf (WT TbNT cgqS_glQJTĉ[nx[OёvO(uSnĉR*gbNv 1uz-Ǒ eQwQc[k3u؏Oё0,{ NAS Nag VSeS'T _lς^:WQk{T TTSe~{rv 06enxUS 0 cgqS_glQJTBlYt'>kTOёN[0,{Nz ݏ~YZ,{ NASVag NfbNT SRNfvpNeNh5eQN~{T TvƉ:NpNeݏ~ T T~bk _lς^:W#\pNeNve\~OёTNfOёR+RRb~VSeT_lς^:W0,{ NASNag pNeN(Wĉ[vgPQ\'>kGl_lς^:Wc[^7bv Ɖ:NpNeݏ~ T T~bk0_lς^:W#\pNeNve\~OёTNfOёR+RRb~VSeT_lς^:W0,{ NASmQag VSe*g cT Tĉ[ve0Ty0peϑN' Ɖ:NVSeݏ~ T T~bk0_lς^:W#:NSe~n]e\~R'>k cgqVSe[Eݏ~peϑ NVSeOё-Ncbdv^ve\~OёTNfOёRb~pNeT_lς^:W0,{ NASNag _lς^:W*g(Wĉ[eQTVSebN'>kv 1u_lς^:W cL)RsTVSe/eN*g/eN'>kv7>k)Ro`0,{kQz D R,{ NASkQag _lς^:W#vcwT TvgbL OSYtFURI{0YG*g=\N[ 1u_lς^:W#T|w gsQOSFUYt0,{ NAS]Nag ,gNf~R(uN_lς^:W~~v0We|ߘzNNf0,{VASag ,gNf~R1u_lς^:W#ʑ0 PAGE PAGE 60000001 1J1T1l1n1˱}cGG-3h>h/WB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hm5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>hz5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>hmB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h.;hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph n1r1z1~111111111 22234"5*56666R6Z6^6|6˱{{aaG3h>h IhB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h;]B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h#.B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h/WB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph|6666666667 7(767:7D7X7Z7d7˯˕{aGaa-a-˯3h>h'B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hn`B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hn`B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hjB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(phd77777778 8|889(999V:X:j:t:::::屗{a{{{屗{{G3h>hp~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>h#.B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hz5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>hm5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph3h>h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph99V:X:j::;D;F;H;\;`;b;f;h;l;n;r;t;;;;;;;h]h &`#$gdX/$@ WD`@ a$gdj)$a$gd6Zgdz:;;;";N;Z;\;^;b;d;h;j;n;p;t;v;;;;;;;;;;;;;;˱{sosososoe_e_[e_ePe_[oh>0JmHnHuh h 0Jjh 0JUhR>8jhR>8U3h>hF LB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h>hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hp~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h>hW](B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph;;;$@ WD`@ a$gdj)0182P. A!"#$%S ԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^i[Ci[Cԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^i[Ci[Ci[Ci[Ci[Cԁ;AlK@y^i[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Cs2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOFiF nfh*B*ph.". .;yblFhe,gCJaJX2X5&char$d1$a$ CJKHOJPJQJ^JaJtH ZBZ =Yu w'$9r &dG$Pa$CJaJmHsHtH2/Q2 =Yu w Char CJKHaJ6oa6 J2NormalCharacterPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V-\".B-?7}>FTlon77Ԝx?|+NST2 XiEꭶ?j]m^_^+P[wD+PW-W_YW ͶW5 R ~,VAFXuVKsKTCV]rŦZ-t ;b6#42% qv8›q. B˟TDFLڐAB&~ ^]ُ=q==~NV;(VG:=ՃxiJ!x?>~?< }a\G5TLx?y;~nьHbwc:EGP~Ds |w<4rg!Rt|+c m߆6Il!Q] sZ;aQITjYV`<$6D='Ienb~k3MHýS^P\wr^+j~k~vt~t«(:zQk_۶sWb/?ѹS)uzݜnrʵ+Am~޽: 5ˁWrbJAүsUTjzf5η1T>汀*^PK!ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э56?$Q,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.theme/theme/theme1.xmlPK-!ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] *J $$$'bP \0n1|6d7:; !#9;; "$ '!!@ @H 0( 0( B S ?1WZ[]BJKmnqswx{|ade|DGHd~!$.1?CD35@D {$JOP_psz "Wj; < _ `   # ' L Q R Z k l $ 8 = $ & ) - . / 4 5 g h m MSORRU_mT V 3s333333s!. & / --55i} !''``aahhnoyyZ l r { { % & v P; 2'& |(BqL6ZHv0{( 8esvMLf/, X@sz1: p 1!#*B#$d#\w#M$A%5& -&B&W](,)j)*,,a),,,#.5.R.y.^C/0f01'1'=1J2}S5X~5Z7R>8^:.;j;=D=.>>)X>m>#S?-AZA",BvC[yZ[t]m8_n`&`ia ac3+d5XeOf{gg.;h Ihi{ijC/j ;k:o#@o'noqpGOq\sswsht\zi{,{*|x|~P} ~6~p~E>%0z*yBG;S=4H6brptpu_R"saR2i[s 73'D,w#A.9)-;^km :OZ\7(J.+(sX8v)O!+C4R_!G@{#XmZ4^^htGx\ e#yqp)vQ'9oq*{=Ynh&)TX<vk e,&dd|C`YeBy@kf< LV;]FRTBWeuX/\~U=9khq87 uO0p$Pv&JsOV)s0{g~@H/Wo'8l8=:L-r8(R @  PP0Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialO5 N[_GB2312Fang Song-= |8N[7E eck\h[{SO;([SOSimSun7. [ @VerdanaU Times New Roman [SOA$BCambria Math 1hKgK f -!),.:;?]}  & 6"0000 0 000000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2 Y3qHX?L-2! xx _lς|lFUTNf^:W 00We\zN.UNf~R 0lsj Microsoft ^7b1[~1|i73_W Z r G 0@ P`p  0 @P` p  i Z'`IZ'Oh+'0 $0 P \ ht4ƷгطС󾺼۽ϸlsj Normal.dotmMicrosoft ʻ8Microsoft Office Word@2~@i@6Mw@ ՜.+,0 X`t| Microsoft  !"#$%'()*+,-/0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMOPQRSTUXRoot Entry FZData &1Table. /WordDocument2JSummaryInformation(FDocumentSummaryInformation8NCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q